Ekopsykologi


Ekopsykologin undersöker människans känslomässiga och existentiella relation till resten av naturen. Störningar i denna relation – där vi upplever oss som separerade från naturens sammanhang – ses som en viktig orsak till stress, oro och meningsförlust såväl som till vår tids ekologiska förstörelse.

Målning av Erik Hårdstedt

Målning av Erik Hårdstedt

Utifrån dessa insikter vill ekopsykologin hjälpa oss som individer och samhälle att återfinna en mer levande relation till Jorden, vårt hem. Den vill skapa de psykologiska förutsättningarna för en hållbar värld och lyfta fram den ekologiska anknytningens betydelse för människans psykiska välmående och utveckling.

Ekopsykologin visar på vägar ut ur den separation från resten av naturen som ligger så starkt befäst i vår moderna civilisation. Det är en psykologi som rör sig bortom de gränser vi så ofta sätter upp mellan natur och människa, yttre och inre,  ekologi och psykologi. Den vill främja ett återförvildande av psyket och ett återbesjälande av världen. Psyket ses som ett levande fält av relationer, vilket öppnar upp för en ny förståelse av själens natur.

Ekopsykologin kan beskrivas som en social rörelse snarare än som en akademisk disciplin. Vi ser den som en radikal frigörelsepsykologi vars idé om frigörelse inkluderar men går bortom människan. Visionen är att låta alla varelser blomstra och ge möjligheter för jordgemenskapen att leva i rika och komplexa, ömsesidigt stödjande och frigörande relationer. Med ett sådant syfte är det viktigt att bli medveten om de stereotyper och dominansstrukturer i samhället som förhindrar denna frigörelse. Det är strukturer av överordning och underordning baserade på bland annat klass, kön, etnicitet och art. Den radikala ekopsykologin vill utveckla och sprida en förståelse för hur dessa olika former av förtryck hänger samman inom ramen för en dualistisk maktordning.

Ekopsykologin kan ses som Lodyns teoretiska och filosofiska utgångspunkt och naturvakenhet och aktivism är våra praktiska, konkreta tillämpningar av dessa teorier och perspektiv. Naturvakenhet och aktivism är ”levd ekopsykologi”.

Läs mer om ekopsykologi


Jorden är själens hem – ettårig utbildning i ekopsykologi 2018-19

”Jorden är själens hem” är Lodyns årsutbildning i ekopsykologi.  Genom de fyra årstiderna får du ta del av ekopsykologins olika aspekter genom praktiska och teoretiska studier. Utbildningen låter dig utforska och uppleva naturens intelligens och läkande kraft och ger dig möjlighet att återfinna en mer besjälad relation till Jorden och till ditt eget liv. Du får kraftfulla […]

Aktuellt, Årsutbildningar, Ekopsykologi, Utbildningar och kurser Tagged ,

Vad säger skogen, vattnet, bergen till oss?

Vi kan bli sedda, berörda och tilltalade av saker, exempelvis naturen, på ett sätt som får oss att uppfatta en intention, ett intresse för oss, att ett budskap riktas till oss. Men vår förmåga att låta oss tilltalas av naturen på detta sätt har försvårats i och med det naturvetenskapliga betraktelsesättet. Världens subjektiva sida har […]

Blogg, Ekopsykologi

Själens natur

De vanligaste psykologiska teoribildningarna idag är i stort sett blinda för att vi är varelser som lever i ett större ekologiskt sammanhang och att detta kan ha betydelse för vårt psyke. Orsaken till individens psykisk hälsa eller ohälsa försöker psykologin istället enbart finna ”inom” den enskilde personen, eller i de närmaste mellanmänskliga sociala relationerna. Ekopsykologin, däremot, ser den […]

Ekopsykologi