Ekopsykologi


Ekopsykologin undersöker människans känslomässiga och existentiella relation till resten av naturen. Störningar i relationen ­– där vi upplever oss som separerade från naturens sammanhang ­– är orsak till stress, oro och meningsförlust såväl som till vår tids ekologiska förstörelse.

Målning av Erik Hårdstedt

Målning av Erik Hårdstedt

Utifrån dessa insikter vill ekopsykologin hjälpa oss som individer och samhälle att återfinna en mer levande relation till Jorden, vårt hem. Den vill skapa de psykologiska förutsättningarna för en hållbar värld och lyfta fram den ekologiska anknytningens betydelse för människans psykiska välmående och utveckling.

Ekopsykologi är ett fält som integrerar psykologi och ekologi. Den vill ge en helhetssyn på psyke, samhälle och natur och hur de hänger ihop. Ekopsykologin går bortom snävt vetenskapliga perspektiv och låter sig inspireras av filosofiska traditioner som fenomenologi och hermeneutik såväl som av konst, andlighet och urfolkens traditioner. Ekopsykologin kan beskrivas som en social och kulturell rörelse, snarare än en akademisk disciplin.

Ekopsykologin visar på vägar ut ur den separation från resten av naturen som ligger så starkt befäst i vår moderna civilisation. Det är en psykologi som rör sig bortom de gränser vi så ofta sätter upp mellan natur och människa, yttre och inre,  ekologi och psykologi. Den vill främja ett återförvildande av psyket och ett återbesjälande av världen. Psyket ses som ett levande fält av relationer, vilket öppnar upp för en ny förståelse av själens natur.

Ekopsykologin är en radikal frigörelsepsykologi vars idé om frigörelse inkluderar men går bortom människan. Visionen är att låta alla varelser blomstra och ge möjligheter för jordgemenskapen att leva i rika och komplexa, ömsesidigt stödjande och frigörande relationer. Med ett sådant syfte är det viktigt att bli medveten om de stereotyper och dominansstrukturer i samhället som förhindrar denna frigörelse. Det är strukturer av överordning och underordning baserade på bland annat klass, kön, etnicitet och art. Den radikala ekopsykologin vill utveckla och sprida en förståelse för hur dessa olika former av förtryck hänger samman inom ramen för en dualistisk maktordning.

Ekopsykologin kan ses som Lodyns teoretiska och filosofiska utgångspunkt och naturvakenhet och aktivism är våra praktiska, konkreta tillämpningar av dessa teorier och perspektiv. Naturvakenhet och aktivism är ”levd ekopsykologi”.

Läs mer om ekopsykologi


Ett år med Ekopsykologi
 – ord från en kursdeltagare

Reflektioner runt kursen ”Jorden är själens hem”. av: Marie Hendra Året som gått har bidragit till en helande process för mig på flera plan. Jag har blivit tvungen att inse […]

Posted in aktuella utbildningsomgångar, Blogg, Ekopsykologi, Utbildningar och kurser | Leave a comment

När världen återförtrollas och besjälas på nytt

Vi lever i en tid då vårt sätt att leva och organisera våra samhällen har kommit att utgöra ett allvarligt hot mot livet på planeten. Arter försvinner utan att vi […]

Posted in Blogg, Ekopsykologi, Naturvakenhet | 3 Comments

Vad säger skogen, vattnet, bergen till oss?

Vi kan bli sedda, berörda och tilltalade av saker, exempelvis naturen, på ett sätt som får oss att uppfatta en intention, ett intresse för oss, att ett budskap riktas till […]

Posted in Blogg, Ekopsykologi | Leave a comment

Själens natur

De vanligaste psykologiska teoribildningarna idag är i stort sett blinda för att vi är varelser som lever i ett större ekologiskt sammanhang och att detta kan ha betydelse för vårt […]

Posted in Ekopsykologi | Leave a comment