Stadgar


Föreningen Lodyns stadgar

Namn och ändamål

Föreningens namn är Lodyn. Föreningens syfte är att verka för helandet och fördjupandet av relationen mellan människa och övrig natur, med fokus på ekopsykologi, naturvakenhet och aktivism.

Föreningen är allmännyttig och religiöst och partipolitiskt obunden.

 

Medlemskap

Medlemskap är öppet för fysiska personer som är engagerade för föreningens syfte och betalar medlemsavgift som beslutas av årsmötet. Personer som motarbetar föreningens syfte kan uteslutas. Endast medlemmar har rösträtt och får delta i beslutsfattande på årsmöte.

 

Årsmöte

Årsmötet har den högsta beslutande funktionen. Årsmöte skall hållas senast vid sommarsolståndet och utlysas senast en månad innan årsmötesdagen. Kallelse med dagordning skall utgå senast två veckor innan mötesdagen. Motioner till årsmötet skall inlämnas till styrelsen senast två veckor före mötesdagen.

 

Ett årsmöte behandlar

• verksamhets- och ekonomisk berättelse

• revisionsberättelse

• frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

• val av styrelse för nästa period

• val av revisorer

• val av valberedning

• motioner och styrelseförslag

• medlemsavgiftens storlek

• övriga frågor

 

Extra årsmöte inkallas om föreningens styrelse, revisor eller minst en fjärdedel av medlemmarna så önskar. Information och kallelse sker i enlighet med kallelse till årsmöte och mötet kan endast fatta beslut om utskickade ärenden.

 

Beslut vid årsmöte och extra årsmöte fattas i första hand i samstämmighet. Om detta inte är möjligt tillämpas 3/4 majoritet bland närvarande medlemmar.

 

Styrelse

Föreningen förvaltas mellan årsmötena av styrelsen som består av minst 3 ledamöter. Styrelsens medlemmar ska vara aktiva i Lodyns verksamhet. Styrelsen är beslutsför om minst halva antalet ledamöter är närvarande. Styrelsen utser inom sig firmatecknare och övriga roller efter behov.

 

Revisor

Föreningen har minst en revisor och en revisorsersättare, dessa utses av årsmötet och har en mandattid om ett år.

 

Räkenskaper

Föreningens verksamhetsår är kalenderår. Räkenskaperna skall lämnas för revision senast fyra veckor innan årsmötet.

 

Stadgeändring och föreningens upplösning

Stadgeändring kan beslutas av två på varandra följande årsmöten varav det ena skall vara ett ordinarie årsmöte. Vid föreningens upplösning skall dess medel överföras till likartad verksamhet.