Våra värderingar


Människans relation till naturen kan inte ses som en isolerad fråga. Sociala, ekonomiska, ekologiska och existentiella frågor hänger intimt samman. Ekopsykologin har en helhetssyn på relationen mellan psyke, samhälle och natur och vi står bakom de principer som formulerades i dokumentet Earth Charter år 2000 som togs fram i en process som involverade tusentals personer och hundratals organisationer från hela världen. Earth Charter bygger på fem pelare som vi anser även beskriver Lodyns och ekopsykologins vision:

Respekt och omsorg för Livsgemenskapen

Att värna Jorden och Livet i all dess mångfald, bygga upp rättvisa hållbara och fredliga demokratiska samhällen där alla kan delta i beslutsprocesserna, samt överföra till kommande generationer de värden, traditioner och institutioner som stödjer den långsiktiga utvecklingen av jordens alla samhällen och ekosystem. För att kunna förverkliga detta är det nödvändigt att uppnå:

Ekologisk integritet

Att skydda och återställa dynamiken i de ekologiska systemen genom skydd av biologisk mångfald och de naturliga livsbevarande processerna. Detta sker bland annat genom att tillämpa försiktighetsprincipen och regenerativa och cirkulära produktionsformer, skydda mänskliga rättigheter och främja en god samhällsutveckling som fokuserar på livskvalitet

Social och ekonomisk rättvisa

Att utrota fattigdom orsakad av etiska, sociala eller miljöförstörande faktorer. Att verka för att ekonomiska aktiviteter och institutioner på alla nivåer främjar mänsklig utvecklig på rättvisa och hållbara sätt. Att erkänna jämlikhet och rättvisa mellan könen som en grundförutsättning för en hållbar utveckling, samt att upprätthålla alla människors rätt till en naturlig och social miljö som stödjer mänsklig värdighet, hälsa och välbefinnande, med särskild hänsyn till urfolkens och minoriteters rättigheter

Demokrati, icke-våld och fred

Att stärka demokratiska institutioner och vägar till en deltagande demokrati. Att integrera de kunskaper, värderingar och färdigheter som behövs för en hållbar livsstil i alla former av lärande, samt främja en kultur av tolerans, icke-våld och fred.

Läs hela dokumentet Earth Charter på svenska här