Natural Change: Ekopsykologisk behandling för personligt, kulturellt och strukturellt ekologiskt helande


Natural change project är skapat av en medarbetare på WWF i Skottland vid namn Jules Weston, tillsammans med ekopsykologerna och psykoterapeuterna David Key och Margaret Kerr (Key, Kerr, 2012). Upplägget på Natural change project är att samla en liten grupp ‘light green’ människor som var och en är inflytelserika inom sitt område och skapa möjlighet för dem att genomgå livsförändrande upplevelser i vildmarken.

Syftet är att vara katalysator och stöd för personlig, kulturell och strukturell förändring i riktning mot större ekologisk hållbarhet. På personlig nivå sker detta genom en transformation av självbilden i riktning mot ett vidgat och fördjupat ekosjälv, på kulturell nivå genom att projektet skapar berättelser om förändring (varje deltagare uppmuntras att skriva ner sina reflexioner kring projektet och de personliga förändringar som det innebär i en blogg som publiceras på projektets hemsida (Natural change Foundation, 2014). På strukturell nivå sker förändring genom att projektet erbjuder människor med inflytande nya perspektiv på ledarskap och aktivism för att skapa social förändring.

Upplägget i Natural change är två stycken veckolånga workshops i gemensamt boende i vildmarken. Dessa äger rum med fyra månaders mellanrum och både föregås och efterföljs av en serie endagsmöten. Stor vikt läggs vid att utveckla ett gruppklimat som skapar utrymme att lyssna till varandra och uttrycka sig fritt. Vid sidan av gemensam vistelse i naturen, med guidade inslag av meditation och mindfulness, företar också varje deltagare s.k. endagars ‘solos’, vilket innebär att de från gryning till skymning vistas ensamma i tystnad på en specifik plats i det vilda. Vid sidan av gruppsamtal och naturvistelser ingår konstnärligt skapande, upplevelsebaserat och teoretiskt utforskande av självet, identiteten, konsumism och social förändring (Key, Kerr, 2012).

I inledningen till ett Natural change projekt ligger fokus på personligt helande i relation till naturen. I senare skeden utvidgas uppmärksamheten till att också inkludera sociala och ekologiska dimensioner av självet. Erfarenheten är att det inte är produktivt att skynda på eller föreskriva förflyttningen av fokus från det personliga till de sociala och ekologiska. Ifall skiftet sker för tidigt och inte uppmärksammas kan personliga trauman bli en broms för engagemang och aktivism (Key, Kerr, 2012). Mellan retreaterna uppmuntras deltagarna att företa urbana solos och göra efterforskningar kring berättelser om social förändring. I det andra veckolånga mötet arbetar gruppen med olika utopiska och dystopiska scenarier utifrån de ekologiska utmaningar vi står inför och de presenterar sina efterforskningar om social förändring för varandra. Dessa aktiviteter sker omväxlande med gemensam och ensam vistelse i naturen och gruppsamtal kring känslor, tankar och andra reaktioner på processen. Under ett sista solo får deltagarna meditera över frågan; var är “… the place where your deep gladness and the world’s deep hunger meet”? Under den sista delen av andra veckan ägnar sig gruppmedlemmarna åt att undersöka sin förändringsprocess, individuellt och som grupp och planering görs för hur de, var och en för sig och tillsammans ska gå vidare med sitt engagemang. De personer som genomgått Natural Change har initierat nya projekt i sina organisationer och genomgått livsstilsförändringar i hållbar riktning. Den andra gruppen som genomgick projektet kom från Skotska utbildningsväsendet, vilket lett fram till en förändring av skolan i hållbar riktning (Natural change Foundation, 2014).

Nätverket Lodyn erbjuder kurser för individuellt, kollektivt och ekologiskt helande i samma anda som Natural change projekt.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.