Jorden är själens hem – ettårig utbildning i ekopsykologi


”Jorden är själens hem” är Lodyns årsutbildning i ekopsykologi.  Genom de fyra årstiderna får du ta del av ekopsykologins olika aspekter genom praktiska och teoretiska studier. Utbildningen låter dig utforska och uppleva naturens intelligens och läkande kraft och ger dig möjlighet att återfinna en mer besjälad relation till Jorden och till ditt eget liv. Du får kraftfulla ekopsykologiska verktyg att använda i omställningen till ett hållbart samhälle.

“Jorden är själens hem” är en inbjudan till en genomgripande inre resa, där du på djupet både lär känna dig själv och den omvärld du står i relation till.

 

 

Utbildningen vänder sig till dig som:

–  vill utforska nya (och uråldriga) sätt att se på och erfara relationen mellan människa och övrig natur

– vill ta del av naturens läkande kraft.

– är berörd av vad som händer i världen idag och vill hitta ett meningsfullt sätt att leva i en tid av stora förändringar.

– vill vara förändringsagent i omställningen till ett grönt samhälle

– är verksam inom miljö/hållbarhetssektorn och behöver hantera stress och utmattning.

– är verksam inom hälso/sjukvård, omsorg och rehabilitering och vill börja med, eller vidareutveckla, ekoterapeutisk behandling

– är verksam inom skola eller annan pedagogisk verksamhet och vill börja med, eller vidareutveckla, naturbaserad pedagogik

– vill finna inspiration och få nya visioner om en hållbar värld

Vad är ekopsykologi?
Ekopsykologi utgår från tanken att många av vår tids stora psykologiska och ekologiska problem har sina rötter i att psyke och natur har separerats i vår moderna civilisation. Som respons på detta erbjuder ekopsykologin ett helhetsperspektiv som hjälper oss att finna vägar bortom separationen och alienationen.

Ekopsykologin syftar till att läka och stärka våra känslomässiga band till resten av naturen, stödja oss i att utveckla mer omsorgsfulla och ömsesidiga relationer till det levande och skapa de psykologiska förutsättningarna för ett ekologiskt samhälle.

Läs mer om ekopsykologi

Utbildningens upplägg och innehåll
Jorden är själens hem består av fem utbildningstillfällen. Den första och den sista träffen sträcker sig över fem dagar och äger rum i juli 2018 och 2019. De mellanliggande tre träffarna är kortare, torsdag kväll till söndag förmiddag, och ligger spridda över året.

I utbildningen används upplevelsebaserade övningar där du skapar kontakt och dialog med den levande världen omkring dig – med bergen, träden, vattnet, vinden och djuren – och återknyta till din inneboende spontana och kroppsliga intelligens, det vilda självet.

Centrala delar i utbildningen är:

* Studier, föreläsningar och samtal kring ekopsykologins filosofi och idéhistoria

* “Earth talks”; personliga dialoger om vårt förhållande till livet och moder jord

* Konstnärliga och symboliska uttrycksformer

* Ekoterapi

* Upplevelsebaserade övningar i naturen

* Inspiration från urfolk och äldre traditioner

* Vision Quest – längre utesittning i det vilda

Mellan träffarna läser du litteratur och praktiserar det du lärt dig i din vardag. Du har kontinuerlig kontakt med gruppen på webben och har regelbundna samtal med andra kursdeltagare. Du kommer även att arbeta med ett eget fördjupningsprojekt ensam eller tillsammans med kurskamrater.

Varje utbildningsträff  har ett eget tema:

Steg 1: In i det vilda (24-29 juli 2018)
Där vi utforskar ekopsykologins bakgrund och principer och övar grundläggande rutiner i naturvakenhet.

Steg 2: Ett psyke stort som Jorden (27-30 september 2018)
Där vi vidgar psyket och medvetandet i tid och rum och erfar oss som något större och djupare än ett separat själv.

Steg 3: Att leva öppen för Jordens lidande (31 januari-3 februari 2019)
Där vi äger och hedrar vår smärta inför världens tillstånd. Hur kan vi hantera denna smärta på ett sätt som leder till kraft och engagemang, snarare än apati, förnekelse eller uppgivenhet?

Steg 4: Aktivismens inre dimension (2-5 maj 2019)
Där vi fokuserar på hur ekopsykologin på ett konkret sätt kan användas i samhällsomvandling. Hur kan vi låta ekopsykologins gåvor och insikter komma resten av samhället till del?

Steg 5. Den röda tråden – att leva sitt kall (6-11 augusti 2019)
Där vi integrerar de kunskaper och erfarenheter vi varit med om under året, till en helhet, bland annat genom att genomföra en så kallad Vision Quest eller Utesittning.

Datum för träffarna meddelas senare på denna sida.

Läs mer i detalj om de olika stegen.

Ekonomi och boende
Pris: 20.000-35 000 kr samt kost och logi.

För att personer med olika ekonomiska förutsättningar skall kunna delta, använder vi oss av en glidande skala där vi ger dig valfrihet att betala mellan 20.000-35.000 kr per person. Om du betalar ett högt belopp så bidrar du till att vi kan tacka ja till att någon som inte har så stora ekonomiska resurser.

Du betalar via faktura, en på 2000 som en anmälningsavgift, en på 8000 kr före kursstart, och ytterligare en med det resterande beloppet efter första träffen.

De två längre sommarträffarna äger rum i Tyresta nationalpark. Vi bor enkelt och mycket naturskönt i Stensjödal – mjölnarbostaden inne i själva nationalparken. Kostnaden för kost och logi per träff (tisdag-söndag)  i tyresta är 2 300 kr

De tre kortare träffarna äger rum på ecotopia på österlen. Kostnaden för kost och logi per träff (torsdag-söndag) på ecotopia är 1905 kr

Förutsättningar för deltagande
Du kommer som kursdeltagare behöva vara lyhörd och öppen för att delta i gemensamma processer och aktiviteter och att mellan träffarna ta ansvar för studier och övningar. Ju mer du tar ansvar för ditt lärande och ger det tid, desto mer kommer du få ut av utbildningen.

Vi kommer röra oss en hel del i skog och mark och du bör därför ha förutsättningar för att klara detta.

Psykologisk behandling/rehabilitering
Vid behov kan utbildningen genomföras som psykologisk behandling och psykoterapi.  Deltagaren har då tillgång till ett antal stödsamtal med leg. psykolog, leg.psykoterapeut. Vid intresse, kontakta Hans Landeström, (hans.landestrom@psykolog.net) för bedömningssamtal innan utbildningens start.

Hur ansökan görs
Du ansöker till utbildningen genom att fylla i detta anmälningsformulär där du berättar lite om dig själv och din bakgrund samt vad som motiverar dig att gå utbildningen. Meddela här också vilket ekonomiskt belopp du är villig att betala (se ovan). Om du har frågor kontakta info@lodyn.se eller kursledarna på telefon: Henrik (0707308482), Pella (0736589884) eller Hans (0730881589)

När du fått ett svar som godkänner ditt deltagande reserverar du din plats genom att betala in inbetalningsavgiften på 2000:-

Presentation av lärarna
Hans Landeströmmed är leg psykolog med inriktning relationell, affektfokuserad psykoterapi och ekoterapi. Hans började att arbeta med psykologisk behandling i naturen på den trädgårdsterapeutiska anläggningen Haga Hälsoträdgård, 2004. När han fick erfara hur trädgården och omgivningarna i Hagaparken gav lindring och bot till personer med stress, utmattning, smärta, ångest och depression, insåg han hur avgörande naturen är för vår hälsa och vårt välmående. Detta ledde vidare till forskning om terapeutiska naturupplevelser, undervisningsuppdrag i Naturguidad terapi på bl.a. Trädgårdsterapiutbildningen på SLU i Alnarp och fortsatta terapisessioner utomhus med klienter. Ett särskilt intresse är att använda de kinesiska träningsformerna qi gong och taiji (Som Hans varit lärare i sedan 1989) som ekopsykologiska övningar. Allra helst tillbringar Hans sina lediga stunder på hajk i skog och mark.

Pella Larsdotter Thiel är utbildad djurvårdare och ekolog. Hon har under många år varit verksam som naturguide och projektledare inom naturvägledning hos Naturskyddsföreningen och Centrum för naturvägledning (SLU). Pella har varit med och drivit ett flertal organisationer för naturskydd och omställning till hållbarhet, bland annat Naturskyddsföreningen på Värmdö, Föreningen Rädda Regnskog och Omställningsnätverket. Under tre år koordinerade hon omställningsprojektet Framtidsveckan som involverar aktörer från såväl offentlig sektor, näringsliv som civilsamhälle. Pella är redaktör för böckerna “Nyfiken Grön – handbok för naturguider” samt “Skapa sammanhang – naturvägledning för hållbar utveckling”. Hon är certifierad permakulturdesigner, aktiv som utbildare inom Transition Network och Common Cause International Network, och koordinerar arbetet inom End Ecocide Sweden. Pella är väldigt förtjust i grisar, sitt växthus och att fika.

Henrik Hallgren  är initiativtagare till Lodyn och är utbildad arkeolog, antropolog och symbolpedagog. Han tycker om att ströva i de filosofiska och påtagliga gränslanden mellan natur och människa, forntid och nutid, mythos och logos. Det är i dessa skärningspunkter han ser potentialen till en framväxande ekologisk kultur. Han är verksam som sagoberättare och genom sina föreställningar bjuder han in åhörarna till erfarenheten av att allting är levande, allting har en röst, allting kan bära på budskap. Henrik har sedan över 20 år utforskat shamanska, kontemplativa och ekopsykologiska praktiker och särskilt då den nordiska naturreligionens filosofi, myter och ceremonier. Han har under många år arbetat med pedagogisk verksamhet inom museer, skolor och fortbildning och  är nu verksam inom Lidingö Naturskola. Henrik är författare till böckerna ”Det gröna skiftet” och ”Jordens ande”.

Utbildningens stora lärare och läkare är dock Naturen själv. Det stora sammanhanget vi alla är en del av. Det är till jordens röster vi lyssnar. Det är i det direkta mötet med elementen, djuren, växterna och myllan som vi finner ekopsykologins hjärta.