Deklarationen för Moder Jords rättigheter


"Portal into the root of the soul" av Susan Cohen Thompson

”Portal into the root of the soul” av Susan Cohen Thompson

UTKAST TILL:

Allmän deklaration om Moder Jords rättigheter

FÖRORD

Vi, jordens folk:

Vi anser att vi alla är del av Moder Jord, en odelbar livsgemenskap som består
av varelser som är beroende av varandra, står i relation till varandra och bär ett gemensamt öde.

Vi erkänner med tacksamhet att Moder Jord är källan till liv, mat, kunskap och att hon förser oss med allt det vi behöver för att leva väl.

Vi erkänner att det kapitalistiska systemet och alla former av skövling, utsugning, övergrepp och förgiftning har förorsakat stor förstörelse, degradering och förändring av Moder Jord. Detta har utsatt livet som vi idag känner det för fara och orsakat fenomen som klimatförändringarna.

Vi är övertygade om att i en livsgemenskap där vi är beroende av varandra är det inte möjligt att endast erkänna människor rättigheter utan att orsaka obalans för Moder Jord.

Vi slår fast att för att garantera de mänskliga rättigheterna är det nödvändigt att erkänna och försvara Moder Jords rättigheter och rättigheterna för alla de varelser som utgör henne. Vi slår också fast att det finns kulturer, praktiker och lagar som redan gör detta.

Vi är medvetna om brådskan att vidta betydande kollektiva åtgärder för att
omforma de strukturer och system som orsakar klimatförändringar och andra hot mot Moder Jord.

Vi kungör denna allmänna deklaration om Moder Jords rättigheter och vi
uppmanar Förenta Nationernas generalförsamling att anta den som en gemensam avsikt för världens alla folk och nationer. Såväl individer som institutioner ska ta ansvar för att genom undervisning, utbildning och medvetandegörande, med respekt för de rättigheter som denna deklaration erkänner och genom snara och progressiva medel och mekanismer av nationell och internationell karaktär, främja deklarationens verkningsfulla erkännande och allmänna tillämpning bland världens alla folk och stater.

ARTIKEL 1: MODER JORD

1.
Moder Jord är en levande varelse.

2.
Moder Jord är en unik, odelbar och självreglerande gemenskap som består av
varelser med inbördes relationer och som uppbär, innehåller och återskapar alla de varelser som utgör henne.

3.
Varje varelse definieras genom sina förhållanden som en integrerad del av Moder Jord.

4.
Moder Jords inneboende rättigheter är omistliga eftersom de härstammar från samma källa.

5.
Moder Jord och alla de varelser som utgör henne är innehavare av alla de
inneboende rättigheter som erkänns i denna deklaration utan någon som helst åtskillnad vad gäller organiska och oorganiska varelser, arter, ursprung, användning för människor eller vilken annan status som helst.

6.
Precis som människor har rättigheter, så har också alla andra Moder Jords varelser rättigheter som är specifika för deras tillstånd och lämpade för deras roll och funktion inom de gemenskaper där de existerar.

7.
Varje varelses rättigheter begränsas av andra varelsers rättigheter och varje konflikt mellan deras rättigheter bör lösas på så vis att Moder Jords integritet, balans och hälsa bibehålls.

ARTIKEL 2: MODER JORDS INNEBOENDE RÄTTIGHETER

Moder Jord och alla de varelser som utgör henne har följande inneboende rättigheter:

1.
Rätt till liv och att existera

2.
Rätt att respekteras

3.
Rätt till sin biokapacitets återställning och fortsättning på sina livscykler och
livsprocesser, fria från mänsklig påverkan

4.
Rätt att behålla sin identitet och integritet som olika och självreglerande varelser med relationer till andra varelser

5.
Rätt till vatten som källa till liv

6.
Rätt till ren luft

7.
Rätt till fullständig hälsa

8.
Rätt att slippa föroreningar, avgaser, gifter och radioaktivt avfall

9.
Rätt att inte förändras genetiskt och modifieras i sin struktur på ett sätt som hotar dess integritet eller levnads- och funktionssätt

10.
Rätt till en fullständig och snar ersättning för brott till följd av mänsklig aktivitet mot de rättigheter som erkänns i denna deklaration

Varje varelse har rätt till en plats och till att utföra sin roll i Moder Jord för sitt harmoniska funktionssätt.

Alla varelser har rätt att må väl och leva fria från tortyr eller ondsint behandling från människor.

ARTIKEL 3: MÄNNISKORNAS SKYLDIGHETER GENTEMOT MODER JORD

Alla människor är skyldiga att respektera och leva i harmoni med Moder Jord.

Människor, alla stater och alla offentliga och privata institutioner bör:

1.
Agera i enlighet med de rättigheter och skyldigheter som erkänns i denna
deklaration

2.
Erkänna och främja tillämpningen och den fulla implementeringen av de rättigheter och skyldigheter som denna deklaration etablerar

3.
Främja och delta i lärandet, analysen, tolkningen och kommunikationen om hur man kan leva i harmoni med Moder Jord i enlighet med denna deklaration

4.
Garantera att sökandet efter människans välmående bidrar till Moder Jords
välmående, nu och i framtiden

5.
Skapa och fullskaligt tillämpa normer och lagar för att skydda och bevara Moder Jords rättigheter

6.
Respektera, skydda, bevara och var helst det är nödvändigt återställa integriteten hos Moder Jords livscykler, livsprocesser och balans

7.
Garantera att de skador orsakade av människors brott mot de inneboende
rättigheter som erkänns i denna deklaration åtgärdas och att de ansvariga visar att de återställer Moder Jords integritet och hälsa

8.
Stärka människor och institutioner för att försvara rättigheterna för Moder Jord och alla de varelser som utgör henne

9.
Vidta försiktighets- och restriktionsåtgärder för att förhindra att mänskliga
aktiviteter leder till artutrotning, förstörelse av ekosystem eller förändring av
ekologiska cykler

10.
Garantera fred och förstöra kärnvapen, kemiska vapen och biologiska vapen

11.
Främja och stödja respektfulla praktiker gentemot Moder Jord och alla de varelser som utgör henne enligt deras egna kulturer, traditioner och vanor

12.
Främja ekonomiska system som är i harmoni med Moder Jord och i enlighet med de rättigheter som erkänns i denna deklaration

ARTIKEL 4: DEFINITIONER

Termen ”varelse” inkluderar ekosystem, naturgemenskaper, varelser och alla andra naturenheter som existerar som en del av Moder Jord.

Ingenting i denna deklaration kan begränsa erkännandet av andra inneboende
rättigheter hos alla varelser eller hos någon speciell varelse.

UTKASTET Formulerades ursprungligen i Folktribunalen mot Klimatförändringar 2009 för att sedan utvecklas under Folkens Världskonferens om Klimatförändringar 2010 där den godkändes av de 35 000 närvarande folkrörelserepresentanter: http://www.movimientos.org/conferenciamundialpueblos/
2011 överlämnades dokumentet av den bolivianska regeringen inför FN. I april 2009 hade den bolivianska regeringen även sett till att jordens dag ändrade namn till MODER JORDS DAG och att den 22 april erkändes som dagen för Naturens Rättigheter.
ÖVERSÄTTNING: Hansalbin Sältenberg för GLOKALA FOLKHÖGSKOLA: Används aktivt i undervisningen av bl.a FÄRNEBO FOLKHÖGSKLAN


En tanke om “Deklarationen för Moder Jords rättigheter

Kommentarer är stängda.