Frigörande ekopedagogik för en hållbar kultur med rättigheter för allt levande


av Nikolas Berg

Fotograf Nikolas Berg

En stor del av Lodyns verksamhet rör utbildning. FN har identifierat “lärande för hållbarhet” som en nyckelstrategi för globala hållbarhetsmål. Ekopedagogik möjliggör ett språng för hållbart lärande genom att den skiftar fokus från människan till jorden i centrum, ett paradigmskifte som rör allt lärande – såväl formellt, icke-formellt som informellt. Var och en kan vara “barfotapedagog” för omställning genom att tillämpa ekopedagogikens förhållningssätt. Den erbjuder en inkluderande och mångfaldig vision för olika former av utbildningar, däribland sådana som knyter an till Lodyns målsättningar om att möjliggöra aktivism och naturvakenhet.

Sent i livet formulerade den brasilianske pedagogen Paulo Freire ekopedagogiken som en utveckling av den frigörande pedagogiken, en milstolpe i svensk folkbildning. Grunderna lades i samband med miljötoppmötet i Rio de Janeiro 1992 och vidareutvecklades som del av “Earth Charter”, en internationell deklaration för en hållbar framtid som antogs år 2000. Ekopedagogik förhåller sig kritisk till traditionell miljöpedagogik som många gånger har betraktat naturen som ett objekt skiljt från människan, utan att ifrågasätta dessa grundläggande antaganden. Ekopedagogiken möjliggör ett innovativt och transformativt lärande vilket underlättar synvändor och perspektivskiften som berör relationen mellan människan och resten av livet på jorden.

Där den frigörande pedagogiken står för alla människors rättigheter, utvidgar ekopedagogiken rättighetstänkandet till att gälla rättigheter för allt levande – naturens rättigheter. Det innebär att betrakta naturen som subjekt med unika egenvärden och inte bara objekt eller en ägodel med nyttovärden för människan. Ekopedagogiken utvecklar också synen på rättigheter från att främst fokusera på individer till att omfatta folkgrupper, lokalsamhällen och hela ekosystem. Målet är att stärka människors handlingskraft och förändringskompetens som medskapare av en hållbar kultur, byggd på en fredlig relation mellan människan och den övriga skapelsen. Det är folkbildning 2.0 som kombinerar ekologisk hållbarhet, socioekonomisk rättvisa och mänsklig meningsfullhet i en gemensam och inkluderande vision för lärande. Den har vidareutvecklats i samspel med bland annat ekofilosofi, ekoteologi, ekopsykologi samt urfolkstraditioner.

Liksom frigörande pedagogik kan ekopedagogik beskrivas som ett antal förhållningssätt eller principer, mer än en metodik vid sidan om andra metoder.  Dessa förhållningssätt skapar tillsammans stödjande lärmiljöer som stärker allas delaktighet i lärprocesserna. Syftet är att ge vägledning i övergången från det industrimoderna samhället, där vi ofta sett oss som “jordens härskare”, till ett kretsloppsbaserat samhälle som integrerar människan i planetens ekosystem.

För ytterligare information om ekopedagogik och utbildningar i ämnet, kontakta Nikolas Berg: nikolas@medskaparna.se.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *